12 پزشک

دكتر فريده حلاجي

دكتر فريده حلاجي

راديولوژيست

Areas of Focus:

 • راديولوژيست

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر جواد قادري نيري

دكتر جواد قادري نيري

زنان و زايمان

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

Areas of Focus:

 • گوارش

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر مژگان كريمي زارچي

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر محمد اباذری

دکتر محمد اباذری

داخلی قلب

Areas of Focus:

 • داخلی قلب

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر سيد محسن محمودي

دكتر سيد محسن محمودي

زنان و زايمان

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر جواد امیری زاده

دکتر جواد امیری زاده

جراح پلاستیک

Areas of Focus:

 • جراحی پلاستیك ترميمی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر شيرين نيرومنش

دكتر شيرين نيرومنش

زنان و زايمان

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر امین احتشامی افشار

Areas of Focus:

 • ريه

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر حميد رضا وطني

دكتر حميد رضا وطني

زنان و زايمان

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر محمدحسن آزادی

Areas of Focus:

 • ارتوپدی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر زهرا وطني

دكتر زهرا وطني

زنان و زايمان

Areas of Focus:

 • زنان و زايمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات