اورژانس بيمارستان لاله-GREEN EMERGENCY

اورژانس بيمارستان لاله با تجهيزات كامل، كادر مجرب و مانيتورينگ آماده پذيرش بيماران عزيز مبتلا به كرونا ميباشد.

ترياژ تنفسي بيماراني كه داراي علائم تنفسي ميباشند،در بدو ورود و در مكاني كاملا مجزا از اورژانس انجام ميگردد.
بيماراني كه با تشخيص متخصصين ما،نياز به داروهاي تزريقي دارند در Green Emergency   تحت كانيتورينگ قلبي و تنفسي قرار خواهند گرفت.
درصورت نياز به بستري، بعد از انجام اقدامات اوليه در اورژانس تنفسي،بيمار وارد بخش كوييد 19 خواهد شد.
حضور متخصصين طب اورژانس بصورت 24 ساعته ميباشد.