واحد مالی

واحد مالي واقع در طبقه همكف بيمارستان مي باشد

اهم خدمات امور مالي

1-نظارت بر نحوه خريد و تحويل كالا به انبارها با توجه به آيين نامه معاملات بيمارستان .

2-برنامه ريزي پرداخت و تسويه حساب به موقع حقوق ، مطالبات اشخاص و دستگاههاي ذينفع با رعايت مديريت بر نقدينگي بيمارستان و زمانبندي مربوطه .

3-كنترل و بررسي پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين بيمارستان با ساير اشخاص ذينفع،با توجه به دستورالعملهاي بيمارستان و مقررات مالي .

4-مديريت بر درآمدها و هزينه هاي بيمارستان

5-پيگيري وصول مطالبات بيمارستان از تمامي دريافت كنندگان خدمات بيمارستان اعم از اشخاص حقيقي و موسسات بيمه

6-نظارت در جهت حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از اموال بيمارستان .

7-تدوين بودجه با هدف پيش بيني درآمدها و هزينه هاي بيمارستان در دوره مالي آتي جهت تصميم گيريهاي مديريتي.

8-تهيه گزارشات مالي جهت ارائه به مراجع قانوني(سازمان امور مالياتي،سازمان تامين اجتماعي و موسسات حسابرسي)

9-ارائه گزارشات مالي به مديريت بيمارستان در مقاطع مختلف بمنظور شفاف سازي عملكرد واحدها و تصميم گيري .


مدير واحد مالي : آقاي شهرستاني