دفتر پرستاری

مترون محترم :

سركار خانم افسانه بزرگی زاده

سوپروايزرهای محترم :

  • مريم عباس زادگان سوپروايزر باليني
  • فريبا سليماني سوپروايزر باليني
  • اعظم رضوي سوپروايزر باليني
  • مرال معتقدي سوپروايزر باليني
  • آرزو حسيني سوپروايزر باليني
  • شهره مرادي سوپروايزر آموزشي
  • سيمين صادق پور سوپروايزر كنترل عفونت

داخلي دفترپرستاري : 2051 و 2050