بهداشت دست ها

تدوين خط مشي و روش ارزش گذاري و فرهنگ سازي بهداشت دست بين پزشكان و كليه پرسنل بيمارستان