برنامه آموزش مادران باردار تير ماه 97

برنامه تير ماه كلاس هاي آمادگي براي زايمان طبيعي كه به صورت رايگان ماهانه برگزار مي گرددبه شرح زير مي باشد

برنامه آموزش مادران باردار تير ماه 97

جلسه اول: بهداشت فردي                            يكشنبه 3/4/97

----------------------------------------------------------------------

جلسه دوم: بهداشت نوزاد و شيردهي               سه شنبه 5/4/97

پدران هم مي توانند حضور داشته باشند.

----------------------------------------------------------------------

جلسه سوم: تغذيه بارداري                            يكشنبه 10/4/97

----------------------------------------------------------------------

جلسه چهارم: بهداشت روان در بارداري            پنج شنبه 14/4/97

پدران هم مي توانند حضور داشته باشند.

------------------------------------------------------------------------

جلسه پنجم: مراحل زايمان و علائم هشدار        سه شنبه 19/4/97

-----------------------------------------------------------------------

تمام جلسات ساعت 11 تا 13

محل برگزاري كلاسها سالن كنفرانس طبقه سوم مي باشد.

تور مجازی بیمارستان لاله