برنامه آموزش مادران باردارمرداد ماه 97

برنامه مرداد ماه كلاس هاي آمادگي براي زايمان طبيعي كه به صورت رايگان ماهانه برگزار مي گرددبه شرح زير مي باشد

برنامه آموزشي مادران باردار مرداد ماه 1397

 

جلسه اول: بهداشت فردي                      97/5/2

همراه خانم(مادر،خواهر...)مي توانند حضور داشته باشند.

------------------------------------------------

جلسه دوم:برنامه ريزي زايمان              97/5/10

همراه خانم(مادر،خواهر...)مي توانند حضور داشته باشند.

-------------------------------------------------

جلسه سوم:بهداشت روان در بارداري      97/5/21

پدران هم مي توانند حضورداشته باشند.

------------------------------------------------

جلسه چهارم:شيردهي                        97/5/15  

پدران هم مي توانند حضورداشته باشند.

-------------------------------------------------

جلسه پنجم:تغذيه در دوران بارداري        97/5/25

همراه خانم(مادر،خواهر...)مي توانند حضور داشته باشند.

 

تمام جلسات ساعت 11 الي 13

محل برگزاري كلاسها سالن كنفرانس طبقه سوم مي باشد.

تور مجازی بیمارستان لاله