طرح ملي تكميل واكسن فلج اطفال(IPV)

اگر تاريخ تولد كودك شما از مورخه 1/1/95  الي 18/2/97  مي باشد هرچه سريعتر براي دريافت واكسن فلج اطفال به پايگاه بهداشتي خود مراجعه فرماييد.

زمان:3 الي 30 بهمن ماه

مكان:مراجعين شهري: پايگاه بهداشتي

مراجعين روستايي: خانه هاي بهداشت

تور مجازی بیمارستان لاله