تقدير معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران از كارشناس شيرمادر بيمارستان لاله

تقدير معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران  از كارشناس شيرمادر بيمارستان لاله در مراسم روز جهاني ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان تريتا-16مرداد 98

تور مجازی بیمارستان لاله