درگذشت همكار عزيز و گرامي مرحومه سيمه ذوالفقاري

با نهايت تاسف درگذشت همكار عزير و گرامي مرحومه سيمه ذوالفقاري را به كليه همكاران تسليت عرض مي نماييم 

تور مجازی بیمارستان لاله