هفته پيشگيري از مسموميت ها

چهارشنبه 1/8/98: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها ‏

پنجشنبه 2/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان

جمعه 3/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن ‏

شنبه 4/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی‏

یکشنبه 5/8/98: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی (شامل:‏ اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری) ‏

دوشنبه 6/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی

سه شنبه 7/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل ‏

روابط عمومي بيمارستان لاله

 

شعار هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال جاری:

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"

تور مجازی بیمارستان لاله