سخنراني استاد سركار خانم دكتر محرز در خصوص Corona Virus در بيمارستان لاله

سخنراني استاد سركار خانم دكترمينو محرز متخصص بيماريهاي عفوني در بيمارستان لاله درخصوص

Novel Corona Virus 2019

تور مجازی بیمارستان لاله