داروخانه

بيمارستان لاله داراي دو داروخانه بستري (جهت ارائه دارو به بخشهاي بستري و اورژانس بيمارستان) وداروخانه فلامك (جهت فروش دارو به بيماران سرپايي) مي باشد

اسامي سهامداران : 1- دكتر افتخاري كندلجي منصور 2- دكتر سمارك فاطمه 3- دكتر مهتا سامي زاده 4- دكتر غفاري محبوبه

 

تور مجازی بیمارستان لاله