پزشكي آيورودا

 

مقدمه

طب آیورودا ، یکی از شاخه های متداول طب مکمل در شرق و مجموعه ای از آگاهی ها ست که دانشمندان و سالکان هندی طی هزاران سال، به تدریج و بیشتر از طریق مراقبه فکری و درون نگری کسب و کشف کردند . واژه سانسکریت  ( آیو ) به معنی زندگی و ( ودا ) به معنی دانش است و آیورودا به معنی دانش یا علم زندگی است . طب آیورودا نوعی طب کلیت گراست و پیروان این روش در یک اصل هم عقیده هستند : اساس موجودیت انسان نوعی انرژی کیهانی  هوشمند است که به آن آگاهی کیهانی نیز می توان گفت . این انرژی به اشکال نر و ماده وجود دارد .