سادات باريكاني حجت اله

چشم-پزشكي

حضور در كلينيك بيمارستان:

شنبه:عصر

دوشنبه:صبح

چهارشنبه:بعداز ظهر