احتشامي افشار امين

ريه

حضور در كلينيك بيمارستان:

استاد دانشگاه و متخصص داخلي و فوق تخصص ريه و فلوشيپ مراقبتهاي ويژه از آمريكا