امين احتشامي افشار

ريه

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوشنبه : صبح

سه شنبه : صبح

چهارشنبه : عصر