برادران نخجواني يحيي

دندانپزشكي

حضور در كلينيك بيمارستان:

متخصص دندان پزشك كودكان و معلولين از دانشگاه بوستن آمريكا

استاد دانشكده دندان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه علوم پزشكي تهران

توضيحات