حميدفريدراد

زنان-زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

چهارشنبه:صبح و عصر