فرهاد فيروزي

جراحي-فك-صورت-دهان

حضور در كلينيك بيمارستان:

شنبه : عصر

دوشنبه : عصر

چهارشنبه : عصر