طهماسبي محمدنقي

ارتوپدي

حضور در كلينيك بيمارستان:

 

سوابق تحصیلی                                                      ایمیل : mntahmasebi@hotmail.com


اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی زانو از دانشگاه لندن
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ( بیمارستان شریعتی ) ، عضو هيات تحريريه مجله Medical Journal of the Iranian Red ، Crescent (هلال احمر دوبی ) ، عضو هيئت تحريريه مجله حكيم ( مركز ملي تحقيقات علوم پزشکی ) ، عضو هيات تحريريه مجله Acta Medica Iranica ( دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ) ، عضو هييت تحريريه مجله استخوان ومفاصل ايران انجمن ارتوپدي ايران، رئيس بيمارستان دكتر شريعتي ( دانشگاه علوم پزشكي تهران )
سوابق اجرایی
عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصي رشته جراحي استخوان ومفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مسئول و عضو هيات ممتحنه ارتقاء – گواهينامه رشته جراحي استخوان و مفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،عضو هيات ممتحنه پذيرش دستيار رشته جراحي استخوان ومفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عضو هيات ممتحنه پيش كارورزي رشته جراحي استخوان و مفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته پزشكي ورزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، عضو كميته فرصتهاي مطالعاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مسئول كميته علمي پژوهشي بانك استخوان ( بانك اعضاء كشور) ، معاونت پژوهشي گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران، عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي تهران، عضو كميته باليني جشنواره رازي ( مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي ) ، عضو كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور ، ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )