مريم تراب پرهيز

اورولوژي

حضور در كلينيك بيمارستان:

يكشنبه : عصر

سه شنبه : عصر

چهارشنبه : صبح