شميمي نوري كورش

جراحي-عمومي

حضور در كلينيك بيمارستان:

 

.1 متخصص جراحی عمومی.
.2 بورد تخصصی جراحی عمومی در سال 1۱۳۱ از دانشگاه تهران.
.3 مدیرعامل بیمارستان تهران.
.4 رئیس هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی.
.5 عضو هیئت مدیره جامعه جراحان.
.6 عضو هیئت بدوی نظام پزشکی تهران.
.7 عضو و مشاور پژوهشی مرکز تحقیقات ایدز ایران.
.8 عضو موسس انجمن بیماری های عفونی کشور.
.9 عضو موسس بیمارستان عرفان نیایش.
.10 عضو هیئت تحریریه مجله جراحی و تخصصی فرهنگستان علوم پزشکی ایران.
.11 استاد جراحی دانشگاه تهران.
.12 استاد و رئیس بخش جراحی بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهران.
.13 استاد راهنمای پایان نامه پزشکی در 76 مورد.
.14 استاد راهنمای تخصصی جراحی در 23 مورد.
.15 تهیه و انتشار 21 مقاله علمی و تحقیقاتی.
.16 ترجمه و انتشار کتاب کمک های اولیه و راهنمای جراحی لاپاراسکوپی