شماره : {{receptionCode}} خروج
نام و نام خانوادگی: {{patientName}} تاریخ مراجعه: {{receptionDateTime}}
پاسخ ها فقط جهت اطلاع رسانی اولیه بر روی سایت قرار می گیرد و استناد به آن با مهر و امضای مسئول فنی آزمایشگاه معتبر و قانونی خواهد بود.
{{item.ServiceName}}