دکتر مهرداد هاشمی
دکتر مهرداد هاشمیمدیر عامل و عضو هيئت مديره
دکتر مجتبی میری
دکتر مجتبی میریرئيس هيئت مديره
دکتر سیروس سامی زاده
دکتر سیروس سامی زادهقائم مقام رئيس هيئت مديره
دکتر محمد رحمانی
دکتر محمد رحمانیعضو هيئت مديره
دكتر مريم صداقت
دكتر مريم صداقتعضو هيئت مديره
 دكترحمید رضا بیاتی
دكترحمید رضا بیاتیعضو هيئت مديره
دکتر کرمعلی باصری
دکتر کرمعلی باصری عضو هيئت مديره
دکتر مسعود خديوی
دکتر مسعود خديویبازرس