برنامه درمانگاه ها

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)خانم/آقاروزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدكتر عباسيآقاشنبهصبح
ارتوپدیدكتر پيرحسينيآقاشنبهصبح
ارتوپدیدكتر زنوزيآقايكشنبهصبح
ارتوپدیدكتر نيك نفسآقايكشنبهصبح
ارتوپدیدكتر گودرزيآقايكشنبهصبح
ارتوپدیدكتر آزاديآقادوشنبهصبح
ارتوپدیدكتر نيكنفسآقادوشنبهصبح
ارتوپدیدكتر عباسيآقاسه شنبهصبح
ارتوپدیدكتر آزاديآقاسه شنبهصبح
ارتوپدیدكتر عرب پناهانآقاچهارشنبهصبح
ارتوپدیدكتر نيكنفسآقاچهارشنبهصبح
ارتوپدیدكتر آزاديآقاپنجشنبهصبح
ارتوپدیدكتر شهلاآقاپنجشنبهصبح
ارتوپدیدكتر شهلاآقاشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر بهدادآقاشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر نوري آقايكشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر بهدادآقايكشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر گودرزيآقادوشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر بهدادآقادوشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر طهماسبيآقاسه شنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر زنوزيآقاسه شنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر كلهرآقاسه شنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر نوري آقاجهارشنبهبعد از ظهر
ارتوپدیدكتر شهلاآقاپنجشنبهبعد از ظهر
جراحی عمومیدكتر وحيدنياآقاشنبه
جراحی عمومیدكتر صادقيآقاشنبه
جراحی عمومیدكتر خسروي فردآقاشنبه
جراحی عمومیدكتر موسويآقايكشنبه
جراحی عمومیدكتر ميرآقايكشنبه
جراحی عمومیدكتر شمس الدينيآقايكشنبه
جراحی عمومیدكتر معماريآقايكشنبه
جراحی عمومیدكتر شميميآقايكشنبه
جراحی عمومیدكتر حجتيآقادوشنبه
جراحی عمومیدكتر فروهشآقادوشنبه
جراحی عمومیدكتر مغاريآقادوشنبه
جراحی عمومیدكتر ميرآقادوشنبه
جراحی عمومیدكتر صادقيآقاسه شنبه
جراحی عمومیدكتر فروهشآقاسه شنبه
جراحی عمومیدكتر ربانيآقاسه شنبه
جراحی عمومیدكتر مجيديانآقاچهارشنبه
جراحی عمومیدكتر يغماييآقاچهارشنبه
جراحی عمومیدكتر بياتيآقاچهارشنبه
جراحی عمومیدكتر خسروي فردآقاچهارشنبه
جراحی عمومیدكتر بياتيآقاپنجشنبه
جراحی عمومیدكتر كمانيآقاپنجشنبه
جراحی عمومیدكتر يغماييآقاپنجشنبه
جراحی عمومیدكتر محمودزادهآقاپنجشنبه
جراحی عمومیدكتر معماريآقاپنجشنبه
گوش،حلق و بینیدكتر صادقيآقاشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر چايچيانآقايكشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر رحمتيانآقادوشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر معظميآقادوشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر فرج الهيآقاسه شنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر رحمتيانآقاچهارشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر صادقيانآقاچهارشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر معظميآقاپنجشنبهصبح
گوش،حلق و بینیدكتر صادقيانآقاشنبهعصر
گوش،حلق و بینیدكتر ناصرشريفآقايكشنبهعصر
گوش،حلق و بینیدكتر دانشيآقاسه شنبهعصر
روماتولوژیدكتر بيرانوندآقاشنبهصبح
روماتولوژیدكتر بني هاشميانآقايكشنبهصبح
روماتولوژیدكتر فريده دارابيخانمپنجشنبهصبح
زناندكتر انتظاريآقاشنبهصبح
زناندكتر اشرفي نياآقاشنبهصبح
زناندكتر محموديآقاشنبهصبح
زناندكتر بيوك پورخانميكشنبهصبح
زناندكتر خضريخانميكشنبهصبح
زناندكتر كريميخانميكشنبهصبح
زناندكتر ميرداماديآقايكشنبهصبح
زناندكتر ضيائيآقادوشنبهصبح
زناندكتر ظفرنياآقادوشنبهصبح
زناندكتر كمال فرآقادوشنبهصبح
زناندكتر موحدآقادوشنبهصبح
زناندكتر اخوان آذريآقاسه شنبهصبح
زناندكتر آقاخانيخانمسه شنبهصبح
زناندكتر صداقت خانمسه شنبهصبح
زناندكتر مراديخانمسه شنبهصبح
زناندكتر مقتداييخانمسه شنبهصبح
زناندكتر كريمي زارچيخانمسه شنبهصبح
زناندكتر سامي زادهآقاچهارشنبهصبح
زناندكتر عباسيآقاچهارشنبهصبح
زناندكتر فريد آقاچهارشنبهصبح
زناندكتر قادري نيريآقاچهارشنبهصبح
زناندكتر جاويدانآقاپنجشنبهصبح
زناندكتر حيدريآقاپنجشنبهصبح
زناندكتر شكيبائيانخانمپنجشنبهصبح
زناندكتر كمال فرآقاپنجشنبهصبح
زناندكتر آقاخانيخانمشنبهعصر
زناندكتر اميريخانمشنبهعصر
زناندكتر صافيخانمشنبهعصر
زناندكتر سامي زادهآقايكشنبهعصر
زناندكتر صداقت آقايكشنبهعصر
زناندكتر ضيائيآقايكشنبهعصر
زناندكتر مراديخانميكشنبهعصر
زناندكتر اخوان آذريآقادوشنبهعصر
زناندكتر بيوك پورخانمدوشنبهعصر
زناندكتر ظفرنياآقادوشنبهعصر
زناندكتر موحدآقادوشنبهعصر
زناندكتر اميريخانمسه شنبهعصر
زناندكتر داوود آباديخانمسه شنبهعصر
زناندكتر صافيخانمسه شنبهعصر
زناندكتر انتظاريآقاچهارشنبهعصر
زناندكتر عباسيآقاچهارشنبهعصر
زناندكتر فريدآقاچهارشنبهعصر
زناندكتر قادري نيريآقاچهارشنبهعصر
زناندكتر اشرفي نياآقاپنجشنبهعصر
زناندكتر حيدريآقاپنجشنبهعصر
زناندكتر داوود آباديخانمپنجشنبهعصر
زناندكتر خضريخانمپنجشنبهعصر
روانپزشکیدكتر بابك جعفريآقاشنبهبعد از ظهر
روانپزشکیدكتر ساحليآقادوشنبهصبح
روانپزشکی کودکان (فوق تخصص)دكتر صحتآقاپنجشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر تهرانيآقاشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر خردمندآقايكشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر صابريآقايكشنبهعصر
جراح مغز و اعصابدكتر خديويآقايكشنبهعصر
جراح مغز و اعصابدكتر ميريآقادوشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر ميريآقادوشنبهعصر
جراح مغز و اعصابدكتر خان فخراييآقاسه شنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر خان فخراييآقاسه شنبهعصر
جراح مغز و اعصابدكتر تهرانيآقاچهارشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر صابريآقاچهارشنبهعصر
جراح مغز و اعصابدكتر خردمندآقاپنجشنبهصبح
جراح مغز و اعصابدكتر خديويآقاپنجشنبهعصر
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دكتر پورمحموديانآقاشنبهصبح
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دكتر پورمحموديانآقايكشنبهصبح
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دكتر پورمحموديانآقادوشنبهصبح
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دكتر پورمحموديانآقاسه شنبهصبح
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دكتر معتمديآقاشنبهعصر
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دكتر خاتميآقايكشنبهبعد از ظهر
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دكتر خاتميآقاسه شنبهبعد از ظهر
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)عباسيآقادوشنبهبعد از ظهر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر پويانآقاشنبهصبح
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر حسينيآقاشنبهعصر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر رشيد نسبآقايكشنبهصبح
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر علي عسگريآقايكشنبهعصر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر ايلخاني پورآقادوشنبهعصر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر حسينيآقادوشنبهعصر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر رشيد نسبآقاسه شنبهصبح
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر ايلخاني پورآقاچهارشنبهعصر
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر حسينيآقاچهارشنبهعصر
داخلیدكتر شعيبيآقاشنبهعصر
داخلیدكتر توكليآقاشنبهعصر
داخلیدكتر شعيبيآقايكشنبهعصر
داخلیدكتر شعيبيآقادوشنبهعصر
داخلیدكتر توكليآقاچهارشنبهعصر
عفونیدكتر مردانيآقاسه شنبهصبح
عفونیدكتر محرزخانمپنجشنبهصبح
جراحی قلبدكتر مجيدي آقاجهارشنبهصبح
غدد اطفالدكتر فرزانه عباسيخانمچهارشنبهبعد از ظهر
اطفال نورولوژيدكتر لادن افشاريه خاصخانمچهارشنبهبعد از ظهر
اطفالرحمانيآقاشنبهصبح
اطفالدكتر صالح پورآقايكشنبهصبح
اطفالدكتر بيدار مغزآقادوشنبهصبح
اطفالدكتر صالح پورآقاسه شنبهصبح
اطفالدكتر بيدارمغزآقاچهارشنبهصبح
اطفالدكتر غني پورآقاپنجشنبهصبح
اطفالدكتر بيدار مغزآقاشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر غني پورآقاشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر رحمانيآقايكشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر بيدار مغزآقادوشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر غني پورآقادوشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر رحمانيآقاسه شنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر بيدارمغزآقاچهارشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر غني پورآقاچهارشنبهبعد از ظهر
اطفالدكتر صالح پورآقاپنجشنبهبعد از ظهر
ريهدكتر مصدقآقايكشنبهصبح
ريهدكتر صفائيانآقايكشنبهعصر
ريهدكتر مصدقآقادوشنبهصبح
ريهدكتر صفائيانآقادوشنبهعصر
ريهدكتر مصدقآقاچهارشنبهصبح
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر درخشانيآقاشنبهصبح
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر سادات باريكانيآقاشنبهصبح
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر خليل نژادخانمشنبهعصر
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر سادات باريكانيآقادوشنبهصبح
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر خليل نژادخانمدوشنبهعصر
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر صافيآقادوشنبهعصر
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر خليل نژادخانمچهارشنبهصبح
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر سادات باريكانيآقاچهارشنبهعصر
چشم پزشکی ، اپتومتریدكتر صافيآقاپنجشنبهصبح
غدددكتر ملتيآقادوشنبهصبح
غدداسديانآقاچهارشنبهصبحيك هفته در ميان
داخلی قلبدكتر كاظمي سعيدآقاشنبهصبح
داخلی قلبدكتر پورشريفآقايكشنبهصبح
داخلی قلبدكتر پورشريفآقاسه شنبهصبح
داخلی قلبدكتر مهربانفرآقاچهارشنبهصبح
داخلی قلبدكتر مهربانفرآقاپنجشنبهصبح
داخلی قلبدكتر مهربانفرآقاشنبهعصر
داخلی قلبدكتر سزاوارآقايكشنبهعصر
داخلی قلبدكتر پورشريفآقادوشنبهعصر
داخلی قلبدكتر كاظمي سعيدآقاسه شنبهبعد از ظهر
داخلی قلبدكتر غفرانيهاآقاسه شنبهعصر
داخلی قلبدكتر سزاوارآقاچهارشنبهعصر
داخلی قلبدكتر پورشريفآقاپنجشنبهعصر
جراح پلاستیک
گوارشدكتر نجاتيآقايكشنبهصبح
گوارشدكتر موسويآقادوشنبهصبح
گوارشدكتر منصوريآقاسه شنبهصبح
گوارشدكتر باباييآقاسه شنبهظهر
گوارشدكتر موسويآقاچهارشنبهصبح
گوارشدكتر موسويآقاپنجشنبهصبح
پوستدكتر كمالي خامنهآقايكشنبهبعد از ظهر
پوستدكتر مسيبيآقادوشنبهصبح
پوستدكتر شفيعيآقاچهارشنبهصبح
کلینیک درد
خون و آنکولوژیدكتر شريفيانآقاسه شنبهبعد از ظهر
خون و آنکولوژیدكتر مرتضوي زادهآقاچهارشنبهصبح
خون و آنکولوژیدكتر مرتضوي زادهآقاپنجشنبهصبح
تغذيهدكتر علي جزايريآقادوشنبهعصر
جراحي اطفالدكتر سليميآقايكشنبهعصر
جراحي اطفالدكتر سليميآقاپنجشنبهصبح
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر فيروزيآقاشنبهعصر
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر قهرمانيآقايكشنبهصبح
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر آراستهآقايكشنبهبعد از ظهر
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر فيروزيآقادوشنبهعصر
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر آراستهآقاسه شنبهعصر
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر فيروزيآقاچهارشنبهعصر
متخصص جراحي پلاستيك و ترميميدكتر فيروزيآقاپنجشنبهعصر
درددكتر مسعود هاشميآقاچهارشنبهعصر
ديابتدكتر اشكوريخانميكشنبهبعد از ظهر
پريناتولوژيمقتداييخانمسه شنبهصبح