بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

لیست بیمه های طرف قرارداد
رديف نام بيمه رديف نام بيمه
1 بيمه بانك ملت 16 بيمه مجلس شوراي اسلامي
2 بيمه بانك سپه 17 بيمه كمك رسان (SOS )
3 بيمه توسعه صادرات 18 بيمه بازنشستگان شركت نفت
4 بيمه بانك رفاه كارگران 19 بيمه صداو سيما
5 بيمه بانك تجارت 20 بيمه هواپيمايي آسمان
6 بيمه بانك مسكن 21 بيمه وزارت بهداشت و درمان
7 بيمه بانك صنعت و معدن 22 بيمه آسيا
8 بيمه بانك مركزي 23 بيمه ايران
9 بيمه بانك كشاورزي 24 بيمه البرز
10 بيمه بانك صادرات 25 شهرداري
11 بيمه سرمد 26 بيمه كارآفرين
12 بيمه ملت 27 بيمه تجارت نو
13 بيمه نوين 28 بيمه سازمان گسترش و نوسازي
14 بيمه پارسيان 29 بيمه ما
15 بيمه نهاد رياست جمهوري