مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان لاله (LAROC)

بخش راديوتراپي آنكولوژي راديوتراپي بيمارستان لاله ( LAROC )

تيم همكاران پزشك متخصص ، نرس آنكولوژي ، فيزيسيست و تراپيست در اين بخش اقدامات جامع و مراقبت تخصصي براي درمان سرطان هاي مختلف را فراهم نموده اند .

بيماران با انواع سرطان هاي جامد ( Solid Tumor ) براي تنظيم برنامه درماني مناسب از جمله درمانهاي قبل از عمل ( NeoadJuvant ) ، بعد از عمل ( Adjuvant ) ، شيمي درماني و راديوتراپي مجزا يا همزمان ( Chemoradiation ) و درمانهاي تسكيني ( Palliative ) به اين بخش معرفي و توسط همكاران گروه علمي ما دريك محيط صميمانه مراقبت و درمان مي شوند .

تيم درماني ما مفتخر است كه با حضور همكاران علاقه مند و زبده ، استفاده از تجهيزات مدرن ، برخورد باليني صحيح و رضايت بيماران توانسته اند قابليت شايسته اي را فراهم نمايند .

ماموريت ما بهبود و حفظ زندگي است از اين رو با احساس تعهد عميق به ادامه همكاري نزديك با متخصصين رشتههاي مختلف بيمارستان لاله اميدواريم خدمت شايستهت اي به بيماران داشته باشيم .

پزشكان بخش :

  • دكتر فرهاد سميعي
  • دكتر جهانگير راد

شماره تلفن داخلي بخش : 2900 - 2916

Clinical Radiation Oncology ) ) و با استفاده از امكانات بخش بستري مشترك ، درمانگاه و دستگاه هاي مدرن شتاب دهنده خطي :

Linear Accelerator ، Digital Simulator ، Treatment Planning System (TPS) ، و اتصال به سي تي اسكن بيمارستان براي انجام CT Simulation و دستگاه هاي مختلف دزيمتري و فيزيك راديوتراپي و كلينيك پيگيري بيماران ، و با همكاري تيمي از پزشكان متخصص ، همكاران فيزيسيست ، كارشناس رايوتراپي و كادر اداري و خدماتي به طور تمام وقت ( صبح و بعدازظهر) در خدمت بيماران مي باشد .

خدمات درماني اين مركز ، درمان هاي غير جراحي سرطان هاي توپر Solid Tumors و شامل راديوتراپ ( پرتو درماني با تكنيك هاي مختلف) ، درمان هاي سيستميك ( شيمي درماني و داروهاي هدفمند........) و درمان هاي همزمان ، Chemoradiation ، ارائه مشاوره به گروه هاي مختلف تخصصي بيمارستان براي انجام امور تشخيصي وو درمان هاي سرطان ها ( Curative ، Palliative ) مي باشد .

براي استفاده بيماران استفاده بيماران عزيز از امكانات مركز LAROC مي توانيد به پزشكان متخصص مركز و يا در ساعات اداري به همكاران مسئول پذيرش ( ساعت 9 تا 18 ) با شماره تلفن 81472900 و يا سايت بيمارستان مراجعه نمايند.