واحد بهبود كیفیت و اعتبار بخشی

تاکید بر کیفیت در اقتصاد جهانی امروز ، کلید دستیابی به شایستگی در عملیات و فعالیت ها می باشد . افزایش کیفیت منجر به افزایش بهره وری و منافع وابسته به آن ، می گردد . در محیط های پر رقابت امروز، کیفیت ، یک نکته کلیدی و اساسی برای بیمارستان هایی است که بیمار محوری را اولویت خدمت رسانی قرار داده اند زیرا بیمارستانها ، درک کرده اند که کیفیت نامطلوب وضعیت ، بسیار گران تمام خواهد شد . با توجه به این امر ، مهمترین اهداف مراکز بهداشتی – درمانی ، ارائه خدمات رضایت بخش و مقرون به صرفه ، مطابق استانداردهای علمی و به مناسب ترین شکل و روش و در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد لزوم ایجاد تعادل بین کیفیت و هزینه خدمات همواره الزامی است و باید مورد توجه واقع شود .

مسئول واحد : سركار خانم پ. مسگريان داخلي : 2060

رویکرد سه مرحله ای جهت ارتقاء کیفیت شامل :

  • شناخت و تعیین مشتری و نیازهای آنها ، طراحی خدمت بر اساس آن نیازها و بالاخره طراحی فرآیندها برای تولید خدمت ( طراحی کیفیت )
  • ارزشیابی عملکرد به منظور تعیین عملکرد واقعی و مقایسه آن با اهداف ( کنترل کیفیت )
  • ایجاد زیرساخت مناسب و تیم های ارتقاء برای ارتقاء فرآیندها ( ارتقاء کیفیت )

« خلق فرهنگ بهبود كيفيت مستمر نيازمند ، داشتن هدف يا شناخت دقيق چشم انداز سازمان است . »

1- بازنگري برنامه استراتژيك بيمارستان براي ارزيابي اعتبار بخشي

2- هدايت و اجرا استانداردهاي اعتباربخشي براي انجام ارزيابي اعتبار بخشي

3- تبيين اهداف كلان بيمارستان لاله

ارتقا كيفيت خدمات سلامت
ارتقا ايمني بيمار و مديريت خطر
بهسازي زير ساخت ها وتوسعه منابع
ارتقا رضايتمندي بيماران و كاركنان
4- تدوين برنامه عملياتي مرتبط با برنامه استراتژيك بيمارستان

5- تدوين برنامه بهبود فراگير بيمارستان

6- تدوين برنامه عملياتي در رابطه با برنامه بهبود كيفيت

7- تدوين برنامه عملياتي ايمني بيمار در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

8- تدوين و بازنگري خط مشي و روش اجرايي در راستاي استقرار اعتبار بخشي ملي با مشاركت دفتر پرستاري

9- تدوين و بازنگري فرم ها ي بيمارستان لاله

10- اجرا و پايش كميته هاي بيمارستاني ( تدوين احكام ، صورتجلسات )

11- مشاركت در برگزاري جلسات RCA

12- مشاركت در بازديد هاي مديريتي ايمني بيمار

13-انجام مميزي داخلي بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي ملي هر 6 ماه

14-انجام مميزي داخلي بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي ملي

15-تحليل نيازهاي آموزشي واحد ها به صورت فصلي و همكاري با واحد آموزش دفتر پرستاري و رائه گزارش به مديريت پرستاري

16- تحليل ارزيابي عملكرد انجام شده در واحد مديريت پرستاري به صورت فصلي و ارائه گزارش به مديريت پرستاري

17-اجراي برنامه توسعه فردي PDP به صورت سالانه براي كليه پرسنل و ارتقا دانش و مهارت مرتبط با حيطه وظايف آنان و پرونده پرسنلي ير اساس استانداردهاي اعتبار بخشي

18-مشاركت در برگزاري دوره توجيهي بدو ورود ؛جهت پرسنل جديد الورود ير اساس استانداردهاي اعتبار بخشي

19-مشاركت در تدوين دستورالعمل ها و مقرارت با مدير درمان

20-كمك به كليه دپارتمان هاي بيمارستان جهت استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي ملي با ارائه آموزش و مشاوره اختصاصي هر بخش

21-همكاري با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران

22- انجام امور محوله درابطه با اداره صدور پروانه هاي وزارت بهداشت درمان و دانشگاه علوم پزشكي ايران به عنوان نماينده قانوني بيمارستان لاله در وزارت بهداشت

23- اجراي تغيير مسئول فني اصلي، و ساير بخش ها، دريافت مجوزهاي قانوني

24- مشاركت در هدايت برنامه هاي مديريت خطر و حوادث و بلايا

25 -مشاركت در اجراي شرح وظايف پرسنل ( منابع انساني )