واحد بهداشت

بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به نحوي در رفاه و سلامت بدني رواني و اجتماعي انسان تأثير دارند يا خواهند داشت .

و يا به عبارتي ديگري توازن و تطابقي كه بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد تا موجبات بهزيستي جسمي رواني و اجتماعي براي او فراهم شود و پيشگيري از بيماريها بوسيله كنترل و از بين بردن عوامل محيطي كه در انتقال و برقراري بيماري موثر هستند مورد نظر است

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، ‌رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد .

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند . در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌ هوا ، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطي سالم و بهداشتي ،‌ به بهبود بيماران نيز کمک نمايد

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان لاله

1- عضویت در کمیته کنترل عفونت و شرکت فعال در جلسات کمیته مذکور

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقود قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی وانجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت، امحا و دفع پسماندهای پزشكي وبرنامه ريزي براي كاهش حجم پسماند و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- هماهنگی جهت نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده ( درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب (3 ماه یکبار )

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بر بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله و هماهنگی، نظارت بر عملکرد و نحوه عقد قرارداد با شرکت های سمپاشی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط و اخذ مجوزهاي كار با اشعه

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل: ( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویسهای بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” گندزدایی و اطوکشی البسه عفونی و آلوده ( توضیح اینکه درکاربرد مواد ضدعفونی کننده ( آب ژاول و...) بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود ) .

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . (مستند سازی)

19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده، مهار کپسولهای طبی و . .

20- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

21- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

22- هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط و شرکت فعال در جلسات و پیگیری مصوبات مطروحه

23- بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده .