بخش ICU-C

معرفی بخش :

تاريخچه تاسيس ICU به زمان جنگ جهاني دوم بر مي گردد. در آن زمان پزشكان به اين نتيجه رسيدند كه مجروحين بدحال بايستي به طور مجزا ، مداوم و دقيق مورد مراقبت قرار گيرند به همين دليل در بيمارستان هاي خط مقدم اقدام به تاسيس بخشهاي مراقبت ويژه نمودند و براي اين بخشها پرستاراني كه داراي مهارت كافي و تجربه زياد بودند انتخاب نمودند .

ICU C  بيمارستان لاله واقع در طبقه چهارم بيمارستان در مجاورت بخش داخلي و مقابل بخش پست كت و جراحي قلب واقع شده است .

بخش شامل 6 يونيت مجزا براي بيماران ، دستشويي مخصوص بيمار ، اتاق كار كثيف ، اتاق استراحت پرسنل و انبار و اتاق پزشك مي باشد.

هر يونيت شامل موارد زير است :

 1. يك مانيتور در بالاي سر بيمار كه نشانگر ريتم و ريت و فشار خون وابسته به آرترلاين و فشارخون وابسته با كاف، CVP، تعداد تنفس و درجه حرارت ، SPO2 و ... بيمار را نشان مي دهد  .
 2. يك عدد تخت مجهز به ريموت كنترل كه از سه قسمت قابل تغيير وضعيت است .
 3. يك لاكر كه محل قرار گرفتن وسايل بيمار و همچنين سبد داروهاي بيمار و وسايل مصرفي بيمار از قبيل انواع سرنگ، دستكش ، ماسك و ... مي باشد.
 4. يك ونتيلاتور و يك آمبوبگ و يك فلومتر اكسيژن
 5. در قسمت بالاي سر بيمار 1 عدد ساكشن سانترال، اكسيژن سانترال ، زنگ اخبار ، لامپ بالاي سر تخت وجود دارد.
 6. تعداد 10 عدد پريز برق ، 4 عدد Out let شامل 2 عدد اكسيژن ، يك عدد جهت هوا، يك عدد جهت ساكشن موجود است .
 7. ميز مخصوص بيمار
 8. اتاق پزشك ICU در انتهاي بخش ICU  مي باشد.

همچنين بخش مجهز به يك عدد ترالي كد اورژانس، يك عدد ساكن پرتابل ، يك عدد دستگاه الكتروكارديوگراف و يك عدد مانيتور پرتابل مي باشد.

مديريت و پرسنل بخش ICU C :

 • رياست بخش ICU C بر عهده متخصص بيهوشي مي باشد مديريت سيستم پرستاري بر عهده سرپرستار است پرسنل پرستاري بخش شامل 12 نفر پرستار و 8 كمك بهيار مي باشد .
 • يك منشي مسئول امور مربوطه مي باشد.
 • يك نفر خدمات آقا و خانم نظافت و امور خدماتي را انجام مي دهند.

مراقبت هاي روتين پرستاري از بيماران در ICU:

 1. كنترل علائم حياتي حداقل هر دو ساعت
 2. دهانشويه روزي سه بار (22- 14- 10)
 3. تغيير در پوزيشن بيمار و ماساژ هر 2 ساعت و يا طبق نياز بيمار
 4. چرب كردن اطراف دهان با لوسيون براي جلوگيري از زخم گوشه لب و فيكس كردن لوله تراشه با باند و گذاشتن گاز در دو طرف(هر 12 ساعت)
 5. چك لوله تراشه از نظر موقعيت قرار گرفتن و فشار كاف لوله
 6. ساكشن ترشحات دهان و تراشه و يا تراكئوستومي به صورت PRN
 7. شستشوي تراكئوستومي و اطراف آن با N/S و تعويض گاز اطراف آن.
 8. شستشوي زخم بستر با نرمال سالين و قرار دادن موضع به نحوي كه تحت فشار نباشد.
 9. شستشوي ناحيه پرينه در بيماران داراي سوند فولي روزي سه بار با بتادين و سپس شستشو با N/S  (22-14-10 )
 10. حمام در تخت برحسب نياز ( هر سه روز يكبار و ثبت در دفتر حمام بيماران بخش)
 11. كنترل عملكرد لوله هاي سينه اي و چارت ترشحات آن
 12. كنترل NGT از نظر جابجايي (بخصوص در بيماراني كه گاواژ مي شوند)
 13. تعويض پانسمان هاي بيمار با رعايت اصول استريليزاسيون
 14. فيزيوتراپي تنفسي و تشويق بيمار به استفاده از اسپيرومتر انگيزشي
 15. كنترل دقيق جذب و دفع مايعات
 16. تعويض سوند فولي و NGT بيماران هر 10 روز يكبار

آموزش به بيمار

 • از زماني كه بيمار كاملاً هوشيار و بيدار است، درد ندارد، بيقرار نمي باشد، و آمادگي گرفتن آموزش را دارد مباحث آموزشي كم كم براي وي بازگو مي شود.
 • در زماني كه در تخت مي باشد تمرينات تنفسي (استفاده از اسپيرومتري) ، حركت اندام ها به وي آموزش و يادآوري مي شود.
 • نحوه صحيح راه رفتن بعد از اجازه خروج از تخت آموزش داده مي شود.
 • در صورتي كه بيمار فشار خون يا ديابت داشته باشد رژيم غذايي مناسب و نحوه صحيح مصرف داروها آموزش داده مي شود .
 • در مورد نحوه صحيح مراقبت از ناحيه عمل، حمام كردن ، بلند كردن اجسام، نشستن، خوابيدن، ... آموزش داده مي شود.
 • تمام موارد آموزش داده در برگه آموزش موجود در پرونده بيمار ثبت مي شود و از بيمار پرسيده مي شود. بعد از اطمينان از ياد گرفتن آنها از وي امضاء گرفته مي شود و پمفلت هاي موجود در مورد آموزش ها به بيمار داده مي شود.

نحوه پذيرش :

بيماران خارج از بيمارستان پس از اطلاع سرپرستار بخش و هماهنگي با رياست بخش ،در صورت صلاحديد ايشان براي بستري بيمار به واحد پذيرش جهت رزرو يا بستري نمودن بيمار در تخت خالي اطلاع داده مي شود.

بيماران داخل بيمارستان با دستور پزشك در بخش ICU بستري مي گردند. در پذيرش بيماران به نكات زير بايد توجه نمود.

 • ادميت بيمار در بخش: در اين مورد بايد اطلاعات بيمار توسط منشي بخش در دفتر ادميت وارد شود.
 • پس از پذيرش بيمار پرستاربررسي دقيق از بيمار انجام مي دهد كه شامل موارد زير است :
  • از نظرعلائم حياتي، انواع درنها، كاتترها, محل IV , وجود چست تيوب و چك مقدار مايع داخل Chest Bottle ،پيس ميكر، وجود زخم بستر، سوختگي , قطع عضو، وضعيت رواني، سابقه مصرف داروي خاص و يا اعتياد به مواد و داروي خاص ( تمام موارد فوق بايد در پرونده و كاردكس بيمار ثبت شود).
  • در صورت بستري بيمار لازم است كليه آزمايشات روتين (شامل CBC diff , Blood Group , Na , k BUN Cr, FBS, , ABG , ,PTT ,ESR PT  , U/A ) , ECG و C-X Ray انجام شود.
  • پرستار بيمار پس از بستري بيمار بايدگزارش پرستاري مربوط بهادميت بيمار را، در برگه پرستاري پرونده بيمار بنويسد.

پذيرش بيمار OR : بيماران اتاق عمل در هر شرايطي بايد پذيرش شوند اما بخش موظف است قبل از عمل ، رزرو تخت ICU را انجام دهد و در صورت نياز بيمار در اتاق عمل به ICU در حين عمل ، پذيرش انجام مي شود.