استريل وسايل و تجهيزات اتاق عمل

در تمام بيمارستان هاي دنيا هر روز تعدادي عمل انجام ميپذيرد كه هر يك از اين عمل ها شامل تماس ابزار پزشكي يا تجهيزات جراحي با بافت هاي استريل يا غشاهاي بيمار مي باشد .

يكي از خطرات و عوارض اصلي تمام روش هاي پزشكي و درماني عفونت است . شستشو ، ضد عفوني كردن و استريليزاسيون مناسب تجهيزات نه تنها خطر مربوط به ايجاد عفونت از طريق ابزار يا تجهيزات را كاهش ميدهد و يا از بين مي برد بلكه از انتقال عوامل بيماريزا توسط وسيله مشترك از يك شخص به شخص ديگر و انتقال عوامل بيماري زاي محيطي نيز پيشگيري مي كند . اين امر خطير در هر بيمارستاني به عهده بخش C.S.S.D مي باشد .

استريليزاسيون در اين مركز با بخار اتوكلاو - Flash - پلاسما انجام ميگيرد كه وسايل مورد نظر پس از شسشو با دستگاه هاي واشر در پگ هاي پارچه اي يا كاغذ هاي وي پگ بسته بندي مي شوند و با فرآيند استريليزاسيون استريل مي شوند .

بخش C.S.S.D بيمارستان لاله شامل فضاهاي فيزيكي به تفكيك تميز ، كثيف ، استريل مي باشد كه فقط مخصوص رفت و آمد پرسنل همان بخش است تا از ورود افراد متفرقه در اين بخش خود داري شود .

پرسنل هنگام كار از ماسك ، كلاه ، دستكش و وسايل حفاظت شخصي استفاده مي كنند و افراديكه در اين بخش مشغول به كار مي باشند علاوه بر دوره كمك بهياري بايد دوره هاي مخصوص به يادگيري مهارت هاي C.S.R را گذرانده باشند تا با اصول و قوانين حاكم بر بخش بتوانند ارائه دهنده خدمات مناسب و استاندارد براي مراجعه كنندگان به بيمارستان باشند .

واحد C.S.R در طبقه منفي دو بيمارستان در مجاورت واحد تجهيزات پزشكي قرار دارد .

 مسئول بخش : سركار خانم شبنم خاني پور