بخش جراحي 2

معرفي بخش :

بخش جراحي 2 بيمارستان لاله واقع در طبقه دوم و داراي 19 تخت فعال مي باشد . 6 اتاق خصوصي و يك اتاق ايزوله و 6 اتاق دو تخته مي باشد . و 2 عدد از تختهاي خصوصي در سوئيت قرار گرفته شده است . اين بخش ، بخش IPDدر بيمارستان لاله مي باشد و پذيرش دهنده بيماران اتباع خارجي مي باشد .

در هر اتاق خصوصي يك كاناپه و در اتاقهاي دو تخته   2 صندلي تختوابشو جهت همراهان بيمار وجود دارد .

سرپرستار : خانم كياني        داخلي بخش :  2234 - 2235

جراحي هاي شايع بخش جراحي 2 :   

جراي هاي گوش ، ابدومينوپلاستي ، سپتورينوپلاستي ، ماموپلاستي ، كاتاراكت ، لوزه ، ليفت صورت و انواع جراحي ها ي عمومي مي باشد .