بخش داخلی 2

معرفي بخش :

   بخش داخلي 2 بيمارستان لاله در طبقه چهارم ، روبروي بخش جراحي قلب و در مجاورت بخش داخلي 1 و ICU-C واقع مي باشد. اين بخش داراي 17 تخت فعال مي باشد. كه 8 اتاق دو تخته و يك اتاق ايزوله مي باشد. در ابتداي بخش و همچنين ورودي بخش هاي داخلي 1 و 2 ، بخش انكولوژي قرار دارد كه شامل يك Big ward و اتاق پروسيجر و اتاق پزشك است كه از بخش داخلي كاملاً مجزا بوده و به صورت مستقل فعاليت مي نمايد. ايستگاه پرستاري دو بخش داخلي 1 و 2 در مجاورت يكديگر مي باشد. در سمت چپ ايستگاه پرستاري داخلي 2 ، اتاق هاي بيماران قرار دارد كه از شماره 469 شروع شده كه اتاق ايزوله مي باشد. و بقيه اتاق ها به ترتيب شماره ، 2 تخته بوده و تا 477 مي باشد. اتاق 478 كه اتاق آخر مي باشد .

معرفي پزشكان :

نام پزشك

تخصص

آقاي دكتر محمدعلي توكلي اردكاني

متخصص داخلي

آقاي دكتر رمضانعلي شريفيان

فوق تخصص خون و انكولوژي

آقاي دكتر گودرز مزدايي

فوق تخصص انكولوژي و راديوتراپي

آقاي دكتر محمود معتمدي

تخصص مغز و اعصاب و تشنج

خانم دكتر حميده مصطفايي

تخصص مغز و اعصاب

آقاي دكتر حسين پورمحموديان

تخصص مغز و اعصاب و صرع

آقاي دكتر محمدرضا مرتضوي زاده

فوق تخصص خون و انكولوژي

آقاي دكتر فرهاد سميعي

فوق تخصص انكولوژي

آقاي دكتر محمد ارگاني

فوق كليه و مجاري ادراري

آقاي دكتر سيد محمد خاتمي

 

خانم دكتر مينو محرز

متخصص عفوني

آقاي دكتر محمدعلي ملتي

فوق تخصص غدد

آقاي دكتر حسن اسديان

فوق تخصص غدد

آقاي دكتر امين احتشامي افشار

فوق تخصص ريه

آقاي دكتر شاهرخ موسوي

فوق تخصص گوارش

آقاي دكتر هادي نجاتي

فوق تخصص گوارش

آقاي دكتر فرهاد هاشم نژاد

فوق تخصص ريه

آقاي دكتر ناصر درياني

فوق تخصص گوارش

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نحوه پذيرش ، انتقال ، ترخيص :

هر بيمار در ابتداي ورود به بخش ، پذيرش كامل مي شود . ابتدا توسط كمك بهياران در صورتيكه منعي از نظر حركتي نداشته باشد ، اندازه گيري قد و وزن مي شود . همچنين دستور بستري بيمار توسط پزشك را نرس مسئول شيفت چك كرده و با اطلاع به سرويس مربوطه و يا پزشك مربوطه دستورات مربوطه دستورات بعدي گرفته خواهد شد . كليه دستورات در برگه بستري يا برگه پذيرش از ER مجدداً يا پزشك معالج چك مي شود . و شروع به اجراي آن مي شود . در مورد داروهاي مصرفي قبلي بيمار در منزل به صورت كامل از خودش و يا همراهان سوال شده و در برگه ي تلفيق دارويي و برگه ي ادميت پرستاري پر مي شود . سوابق بيماري قبلي ، حساسيت غذايي – دارويي ، استفاده از وسايل كمك حركتي در صورت استفاده در منزل و نحوه فعاليت بيمار ثبت مي شود . همچنين در ابتداي ورود به بخش با معرفي بخش و اتاق بيمار به ايشان ، نحوه ي دسترسي به پرستار و همچنين استفاده از امكاناتي مثل سرويس بهداشتي ، حمام ، آبدارخانه به بيمار اطلاع داده شود . دستبند شناسايي در بدو ورود و پمفلت هاي دريافتي از پذيرش توسط پرستار چك مي شود . براي بيماران بستري جهت  كموتراپي حتماً آزمايش CBC داشته باشند و در صورت اينكه به همراه خود نياورند ، درخواست آزمايش شود . حتماً داروهاي كموتراپي پس از اطلاع به پزشك مربوطه و چك دستورات داروهاي كموتراپي شروع مي شود . و بديهي است كه پرستار مربوطه در طول دريافت كموتراپي بيمار از نظر علائم حياتي و بروز علائم حساسيتي بيمار را پايش مي نمايد و ثبت مي نمايد . كاردكس دارويي و مراقبتي براي دو بيمار به صورت جداگانه وجود دارد كه كليه اقدامات و توجهات بيمار ثبت مي شود . اگر بيمار در بدو ورود به بخش سابقه بيماري خاصي داشته ، از قبيل جراحي قبلي ،Stent  قلبي و مغزي ، آنژيوگرافي مغزي و كرونر وجود pressure  sore در هر ناحيه اي از بدن ، سابقه بي حركتي حتماً در كاردكس قيد مي شود و در صورت وجود sore حتماً توسط نرس بالين با ذكر اندازه sore و نوع درجه آن و ناحيه آن از همراه بيمار امضاء گرفته شده و در پرونده قيد مي شود .

فرم رسيدگي به شكايات نيز در ايستگاه پرستاري موجود است و با اطلاع به بيماران در صورت موارد اعتراض به بيماران داده مي شود ، مسئول رسيدگي به شكايات سوپروايزر صبح ، خانم سليماني مي باشد .

همچنين بيمار در بدو ورود از نظر morse نيز چك مي شود و كارت مشخصات بالاي سر بيماران بر اساس اينكه Score بالا داشته باشند High risk ، Moderate risk ، low risk قرار داده مي شود . بيماران با Morse بالا كارت مشخصات دور قرمز گذاشته مي شود و به كمك بهياران و خود بيمار نيز آموزش لازم داده مي شود . بيمار با تشخيص عفوني كارت مشخصات دور زرد رنگ گذاشته مي شود .

ترخيص بيماران :

ترخيص بيماران الزاماً با دستور كتبي پزشك معالج صورت مي گيرد . و پس از تاييد شدن دستور ترخيص بيمار توسط پزشك معالج توسط پرسنل پرستاري ، به بيمار و همراه وي آموزشهاي لازم در مورد روند ترخيص داده مي شود . پرونده بيمار توسط منشي جهت تسويه حساب آماده شده و همراه بيمار با راهنمايي منشي بخش، به واحد ترخيص فرستاده مي شود و برگه خروج بيمار به وي داده مي شود كه يك نسخه از آن به بخش مربوطه تحويل داده مي شود و نتيجه بعدي به نگهباني تحويل داده مي شود . در هنگام ترخيص آموزشهاي پرستاري لازم در مورد نحوه مراقبت از بيمار در منزل و ارائه درمان و تغذيه و تكميل سير بهبودي به زبان ساده و قابل فهم براي بيمار و همراه توضيح داده مي شود . در موارد لزوم پمفلت و بروشور آموزشي نيز داده مي شود .