داروخانه

بيمارستان لاله داراي دو داروخانه بستري ( جهت ارائه دارو به بخشهاي بستري و اورژانس بيمارستان ) وداروخانه فلامك ( جهت فروش دارو به بيماران سرپايي ) مي باشد

اسامي سهامداران :

  • دكتر منصور افتخاري كندلجي 
  • دكتر فاطمه سمارك
  • دكتر مهتا سامي زاده
  • دكتر محبوبه غفاري