مرکز تصویر برداری

مرکز تصویر برداری ( رادیولوژی،سونوگرافي ، CT اسكن ، MRI ) :

بخش راديولوژي بيمارستان لاله داراي يك اتاق تصوير برداري جنرال ، يك اتاق تصويربرداري با سيستم DR ( فلوراسكوپي ) ، اتاق ماموگرافي مجزا ، اتاق تصويربرداري فك و صورت ، اتاق CR و تاريكخانه مي باشد. همچنين داراي چهار دستگاه راديوگرافي پرتابل، دو دستگاه C-Arm مستقر در اتاق عمل مي باشد. اين اتاق را مي توان اصلي ترين اتاق بخش راديولوژي دانست چرا كه بيشتر تصوير برداري هاي روتين و گرافی های ساده آزمون هایSupine & Upright و حتی بيمارانی که قادر به حرکت نمیباشند در اين اتاق انجام مي شود .

در بدو ورود به اين اتاق ، راهروي كوچكي قرار دارد كه شامل دو رختكن ( جهت تعويض لباس بيماران در صورت نياز ) است . و همچنين در داخل اتاق يك سرويس بهداشتي نيز وجود دارد . سيستم كنترل دستگاه در بيرون اتاق ، يعني در اتاق كنترل تعبيه شده و مي توان از طريق پنجره كوچكي كه در كنار آن است ، داخل اتاق را مشاهده كرد .

radiology1

radiology2