تعرفه‌ خدمات

تعرفه بیمارستان خصوص درجه ۱ در سال ۱۳۹۹

ویرایش سوم (کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت)

ازتاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

اتاق یک تخته ۱۲،۰۳۰،۰۰۰ ریال

اتاق دو تخته ۹،۳۵۶،۰۰۰ ریال

اتاق سه تخته ۶،۶۸۳،۰۰۰ ریال

همراه ۱،۳۳۶،۰۰۰ ریال

تخت نوزاد ۴،۶۷۹،۰۰۰ ریال

آنکوباتور ۶،۶۸۳،۰۰۰ ریال

اتاق زایمان ۶،۶۸۲،۰۰۰ ریال

Post CCU ۱۲،۰۲۹،۰۰۰ ریال

CCU ۱۵،۳۷۰،۰۰۰ ریال

NICU-ICU ۲۴،۰۵۶،۰۰۰ ریال

خدمات پرستاری ۶٪ هتلینگ

مراقبت بینابینی (intermediate ICU) ۱۲،۰۲۸،۰۰۰ ریال

جراحی K ضریب ۴۳۲،۶۰۰ ریال

ضریب K  بیهوشی (تعدیلات قانونی + ریکاوری) ۴۳۲،۶۰۰ ریال

ضریب ریالی خدمات بستری با خصوصیت / حرفه ای فنی ۳۴۶،۳۰۰-۲۲۶،۸۰۰

k =  ۶۶۰،۰۰۰ اتاق عمل ۲۵٪ حق العمل جراحی 

کمک جراح متخصص مربوظه ۲۰٪ حق العمل جراحی 

ضریب خدمات فیزیوتراپی ۴۳۲،۶۰۰ ریال

ضریب خدمات پاراکلینیک (کدهای ۷ و ۸) ۲۲۶،۸۰۰- ۳۴۶،۳۰۰ ریال

ضریب K  ویزیت برای بیماران بستری ۲۷۲،۱۶۰ ریال

ضریب K مشاوره ۲۷۲،۱۶۰ ریال

ضریب K آنزیوگرافی / حرفه ای فنی ۴۳۲،۶۰۰-۶۶۰،۰۰۰ ریال

ضریب K  آنزیوپلاستی و سایر موارد / حرفه ای فنی ۴۳۲،۶۰۰-۶۶۰،۰۰۰ ریال